Miras Hukuku

-Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
-Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
-Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
-Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
-Mirasta tenkis davası,
-Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
-Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
-Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.